sistema VM

Fixació mecànica vista

Aquest sistema està compost per una estructura metàl·lica autoportant per a façanes ventilades, dissenyat per suportar revestiments ceràmics de diferents formats i gruixos. Ha estat desenvolupat per a façanes de Neolith basant-se en un sistema vist de fixació mecànica compost per suports, perfils verticals en forma de T o L i grapes de seguretat on descansa el revestiment.

El anivellat dels perfils verticals en forma de T o L s'aconsegueix gràcies als suports o espaiadors. El anivellat complet depèn de si els perfils coincideixen exactament amb les juntes entre les taules, corregint possibles desviacions en la capa interior de la façana de revestiment.

Les grapes responsables del suport de l'estructura descrita anteriorment, se situen a la taula Neolith així com en una zona ranurada per a l'aplicació de l'adhesiu, proporcionant una gran seguretat del sistema.

Propietats del sistema

El sistema està compost per escaires de suport, perfils verticals i grapes per al suport del revestiment. Gràcies a aquestes esquadres és possible assegurar un correcte anivellat dels perfils verticals, corregint petites desviacions de la façana original que serà revestida.

Per assegurar l'estabilitat del sistema, es col·loca una línia d'adhesiu elàstic al llarg del perfil vertical en forma de T. Aquest adhesiu elàstic permet un muntatge correcte de les peces, millorant la reacció del sistema enfront de pressions de vent o succió i càrregues . Les possibles vibracions produïdes per aquests esforços, també són absorbides per aquest adhesiu.

Finalment, les grapes es fixen al perfil vertical mitjançant cargols autoperforants d'acer inoxidable i permet que les peces de Neolith puguin ser ràpida i fàcilment reemplaçades.