sistema strongfix

Sistema de perfil ocult mixt

El sistema STRONGFIX és un sistema de perfileria longitudinal ocult mixt (químic i mecànic), que treballa per la compressió exercida pel sistema a la part posterior de la taula Neolith.

Aquestes rajoles són industrialment mecanitzades amb un perfil longitudinal a la part superior i inferior. El sistema STRONGFIX permet realitzar mecanitzacions centrals al dors de la peça per a aquells casos en què per les dimensions de les peces, aquelles requerides a la part posterior de la rajola amb un doble ranurat i un angle de 45 graus (en forma de cua de milà); on s'insereixen dos perfils d'alumini i es fixen amb massilla adhesiva MS per subjectar la rajola Neolith.

Aquests perfils metàl·lics constitueixen el mecanisme on pengen les rajoles i resulta molt beneficiós, ja que l'extracció i reemplaçament de les peces amb aquest sistema és molt senzill. El sistema es compon de perfils verticals d'alumini, suportant esquadres.

A través de les esquadres és possible instal·lar els perfils d'alumini en T totalment plans, corregint qualsevol possible desviació de la façana a cobrir.

Els panells es fixen a mà a un perfil horitzontal amb un sistema de fixació mecànic longitudinal compost per dos perfils de fixació d'alumini.

Aquest Sistema d'alumini es converteix en indivisible a causa del mètode mecanitzat de la rajola i la fixació dels perfils, eliminant el risc que les taules Neolith se separin de l'estructura en cas de trencament. Per aquesta raó, aquest sistema es considera el més segur del mercat.

A més, la forma en què les taules Neolith es pengen a l'estructura horitzontal, proporciona una perfecta anivellació i un acabat estètic; així com realitzar un aplacat amb junt vertical travada sense necessitat d'incrementar la quantitat de perfils verticals.

El Sistema STRONGFIX també permet una fàcil extracció i reemplaçament cada vegada que sigui necessari.