sistema HC

Sistema ocult amb adhesió longitudinal

Aquesta opció desenvolupada per a revestiments Neolith, consta d'un sistema de suport ocult que fa servir un adhesiu químic elàstic de manera longitudinal, amb un suport en vertical amb perfils en forma de T o L; depenent si els perfils coincideixen amb les juntes entre taules Neolith o si reforcen el centre de les juntes i aguanten el suport a través de suports de retenció o sustentació.

El sistema sencer ha estat provat en laboratoris certificats, sent els resultats satisfactoris per a l'ús de Neolith. Resultats que es recullen de forma més ampliada a la Guia Tècnica Neolith d'Aplicació per a façanes.

Avantatges de l'ancoratge químic-elàstic:

  • Distribueix les tensions uniformement sense que hi hagi punts crítics on podria començar el trencament.
  • Evita la concentració de tensions en la superfície d'adhesió.
  • S'aconsegueix un sistema de fixació ocult sense alteracions estètiques.
  • Evita la corrosió galvànica mitjançant l'aïllament elèctric i separa aquells materials que puguin patir-la.
  • Redueix o elimina la transmissió de vibracions entre els materials en contacte.
  • Evita la decisió de la unió per fatiga.
  • Permet la unió de diferents tipus de materials.
  • Millora l'estètica de les juntes.